Hyresvillkor
Allmänna hyresvillkor
1. Hyra och hyrestid
Hyrestiden räknas från och med den dag hyresobjektet är beställt och hålls tillgängligt för avhämtning till och med den dag hyresobjektet återlämnas. Hyresobjektet anses som återlämnat när retursedel utfärdats.

Hyresobjektet uthyres för användning i enskifte om högst åtta timmar om inte annat avtalats. Hyrestagaren skall utan dröjsmål meddela uthyraren om förändringar avseende användandet gjorts, såsom användning i förlängda skift eller flerskift. Hyrestiden gäller tills vidare, dock skall hyrestagaren efter den tid som kan anses rimlig med avseende på användning och bruk på arbetsplatsen kontakta Hyreshuset för att slutbestämma hyrans längd. Kontantkunder skall senast efter fem (5) hyresdagar kontakta Hyreshuset för eventuell förlängning, samt hur debitering skall ske (kontant alt. fakturering). Vid underlåtelse hänvisas i förekommande fall till punkt 5 under hävande.

2. Transport
All hyresmateriel levereras fritt Hyreshusets hyresförråd och skall på hyrestagarens ansvar och bekostnad återlämnas till Hyreshusets förråd under Hyreshusets normala öppettider och kvittens genom retursedel. Hyrestagaren har eget behörighetsansvar för framförande av Hyreshusets fordon, maskiner eller släpvagnar.

3. Användning
Hyresobjektet får endast användas av hyrestagaren och personer som denne svarar för och endast på den arbetsplats som är angiven i kontraktet, samt för sådana arbeten och under sådana arbetsförhållanden för vilket det är avsett. Hyresobjektet får endast handhavas av personer med erforderlig kompetens. Hyrestagaren svarar för tillsyn och skötsel av hyresobjektet under hyrestiden. Driv- och smörjmedel samt förbrukningsmaterial bekostas av hyrestagaren. Hyrestagaren svarar för under hyrestiden uppkomna fel och skador på hyresobjektet, vilka inte är att hänföra till normalt slitage.

Hyrestagaren skall vid driftstörning i hyresobjektet kontakta Hyreshuset, och är skyldig att snarast inlämna objektet för reparation eller utbyte. Hyreshuset ersätter ej kostnader på grund av driftstörning på hyresobjektet. Hyrestagaren är skyldig att tillåta Hyreshuset att besiktiga objektet på arbetsplatsen. Hyresobjektet får inte, utan särskilt tillstånd av Hyreshuset flyttas till annan arbetsplats än den som avtalats. Hyreshuset skall på begäran tillhandahålla instruktioner för handhavande samt för skötsel av hyresobjektet. Under hyrestiden förlorat eller totalförstört hyresobjekt ersätts av hyrestagaren. Vid återlämnandet skall hyresobjektet vara väl rengjort och i samma skick som när det utlämnades med undantag för normalt slitage. Har hyresobjektet ej rengjorts debiteras hyrestagaren för detta.

4. Ansvar
Som kund hos Hyreshuset tecknas automatiskt vår obligatoriska hyresförsäkring för hyrda maskiner. Försäkringen skyddar hyrd egendom mot plötsliga och oförutsedda händelser såsom inbrott, brand, vattenskador etc. och kostar 6% av hyresbeloppet (mervärdeskatt utgår ej). Observera att särskilda villkor gäller för trafikförsäkringspliktiga fordon och maskiner. Vid skada debiteras självrisk. Önskas ej detta skydd ber vi Er att skriftligen meddela oss detta, samt att även anvisa vilket bolag som då försäkrar den av Er hyrda egendomen. Vid skada skall omgående (senast påföljande helgfri dag) komplett skadeanmälan inkl. kopia av polisanmälan lämnas. Hyra debiteras fram till att detta sker. Hyrestagaren ansvarar för all skada, d v s såväl person- och sakskada och följdskada härav som ren förmögenhetsskada, som tillfogas honom själv eller tredje man i samband med hyresobjektets transport, placering, driftstörning eller användning under hyrestiden. Uppkomna fel eller skador som upptäcks vid vår efterkontroll, och som ej är att hänföra till normalt slitage debiteras hyrestagaren i efterhand. Hyrestagare, som olovligt och utan dennes tillstånd och auktorisation, hyr eller köper varor i företags eller organisations namn är automatiskt själv personligt ansvarig för undertecknade hyres- eller försäljningsavtal.

5. Hävande
Om hyrestagaren ej återlämnar hyresobjektet i avtalad tid eller annars åsidosätter sina förpliktelser enligt hyresavtalet äger Hyreshuset rätt att med omedelbar verkan häva avtalet och återta hyresobjektet på hyrestagarens bekostnad. Det samma gäller om hyrestagaren inställer sina betalningar, försätts i konkurs eller inleder ackordsförhandlingar.

6. Hyresdebitering
Priserna gäller per byggdag, vilket innebär att hyrd utrustning lämnas före 8.00 påföljande dag. Därefter debiteras ny hyrdag. Veckoslututrustning hämtas efter 14.00 fredag och återlämnas före 8.00 måndag. Vid hyra av värmefläktar, avfuktare, elutrustning etc. som normalt är i drift under hela hyrestiden debiteras alla dagar. Med hänsyn till utrustningens storlek och beskaffenhet tillämpas minimihyror. Utnyttjas materielen mer än 8 timmar per hyresdag debiteras timpris enligt Hyreshusets prislista.

7. Betalning
Hyra betalas kontant till Hyreshuset vid utlämning eller retur.
Fakturering kan ske efter kreditprövning. Vid fakturering utgår faktureringsavgift/expeditionsavgift om 30: – exkl. moms.
Vid fakturering av ej betald kontantorder utgår fakturerings/expeditionsavgift om 80:- exkl. moms.
Vid påminnelse utgår en avgift om 40: – exkl. moms.
Dröjsmålsränta debiteras med 2 % per månad från förfallodagen.

8. Tvist
Tvist på grund av avtalet skall avgöras enligt svensk rätt och av allmän domstol för det fall parterna inte enas om skiljeförfarande.


Vi reserverar oss för felskrivningar samt förändringar i priser och försäkringsavgifter utan föregående avisering.