Utbildningar/Fallskyddsutbildning med räddning

För mer information kontakta fredrik@hyreshuset.se
Fallskyddsutbildning med räddning

Vårt mål är att leverera en utbildning via e-learning som gör att ni känner er trygga när ni ska ut och lastkoppla på era arbetsplatser. Vi har lagt mycket fokus på säkerhet för er som ska jobba på höga höjder med personligt fallskydd.

Att använda personligt fallskydd är förknippat med många risker. En välutbildad användare kan minimera riskerna och undvika olyckorna. Därför behövs utbildning. Denna kurs har uppkommit för att Arbetsmiljölagen (1977:1160) finns. Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren eller inhyrd personal har den utbildning som behövs och att han vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. (3 kap. 3 §)

Om det gäller bygg och anläggningsarbete ska samordnaren på arbetsplatsen (Byggarbetsmiljösamordnaren -BAS P/U) i alla skeden i arbetet förebygga risker, olyckor och ohälsa. det betyder att personen/personerna som är ansvarig ska beakta arbetsmiljölagen och dess föreskrifter. Arbetsledningen som leder arbetet ska förmedlat detta vidare till alla på arbetsstället.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter finns för att skydda arbetstagare mot olika typer av ohälsa oavsett om den är fysiskt, psykisk, kemiska risker eller exempelvis ergonomi. Det finns många olika föreskrifter för olika områden när det gäller personligt fallskydd.

Vi kommer bland annat att beröra nedanstående författningssamlingar:
  • AFS 1981:14 Skydd mot skada genom fall
  • AFS 1982:3 Ensamarbete
  • AFS 1996:7 Utförande av personlig skyddsutrustning (gäller för utrustningar som släppts före 21 april 2018 efter det styrs det av EU förordningen 2016/425)
  • AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete
  • AFS 2000:6 Mast- och stolparbete
  • AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning
Vi lägger fokus på en varierad utbildning som är fylld med bilder, filmer, text och situationer som är tagna ur verkliga livet. Till utbildning hör det en eller ett antal kontrollfrågor till varje delkapitel. Ni blir utmanade genom hela utbildningen.

Utbildningen är uppbygg med en teoretisk del samt en praktisk del. Den teoretiska delen läser eleven själv via sin mobiltelefon, surfplatta eller PC. I samband med att ni gör den praktiska delen kommer ni att göra ett teoretiskt slutprov. Därefter utför ni den praktiska delen.

Tidsåtgång
Teoretiska delen: 2-4 timmar
Praktiska delen: 2-6 timmar
Giltighetstiden för denna utbildning är 3 år